Vedtægter

Vedtægter for AKI – Aulby Kultur- og Idrætsforening

§1

Foreningens navn er Aulby Kultur- og Idrætsforening og med hjemsted i Middelfart Kommune.

Foreningen er åben for alle fritids-, kultur- og idrætsaktiviteter, der kan samles medlemmer til.

§2

Stk. 1

Foreningens formål er at sikre medlemmerne mulighed for deltagelse i fritids-, kultur- og idrætsaktiviteter. Endvidere er det foreningens formål at engagere flest muligt og dermed udbrede interessen for at deltage i lokalområdets aktiviteter.

Stk. 2

Foreningen er medlem af i Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (D.G.I.).

§3

Som medlem optages enhver, som vil være med til at arbejde for foreningen formål:

Som aktiv optages enhver, der vil deltage i en eller flere af foreningens aktiviteter.

Som støttemedlemmer optages enhver, som ønsker at bakke op om foreningen uden at deltage jævnligt i dens aktiviteter.

§4

Lever et medlem ikke op til foreningens vedtægter, forretningsorden eller øvrige regler f.eks. ved at handle mod disse, ved at bringe foreningen i miskredit eller ved gentagen kontingentrestance, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere medlemmet. Et medlem kan få sin eksklusion behandlet på førstkommende generalforsamling.

§5

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse på 5 personer, som vælges på den årlige generalforsamling.

§6

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skriftlige og være hos formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og stemmetællere
 • Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • Kommende års planer og budget til orientering
 • Forslag
 • Valg af
  • 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år (alle for 2 år)
  • 1 suppleant (for 1 år)
  • 1 revisor (for 1 år)
  • 1 revisorsuppleant (for 1 år)
 • Eventuelt

For afstemningen og valg gælder:

Stemmeberettiget er alle medlemmer, valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer som er fyldt 16 år.

Alle fremmødte medlemmer kan stemme med 1 stemme hver.

Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre en af de fremmødte medlemmer ønsker skriftlig afstemning.

Almindeligt flertal afgør afstemningen. Ved stemmelighed ved personvalg, trækkes der lod.

Ved personvalg må man stemme på lige så mange navne, som det antal, der skal vælges.

Genvalg kan finde sted.

§7

Senest 3 uger efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og arbejdsfordeling.

Foreningen tegnes af formand og kasserer.

Bestyrelsen fører protokol/referat over beslutninger ifm. foreningens fællesmøder og bestyrelsens møder.

Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve udvalg samt overdrage enkeltmedlemmer særlige opgaver og kompetencer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed ved en afstemning i bestyrelsen skal sagen behandles igen.

§8

Kan der ikke samles medlemmer til bestyrelsen til valg på den ordinære generalforsamling, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen til dette kan ske tidligst 3 uger efter den ordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen fastsætter medlemskontingenter for såvel medlemskab og aktiviteter i foreningens regi.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Til investeringer og økonomiske aftaler, som overstiger foreningens likviditet kræves behandling og godkendelse af en generalforsamling.

Foreningen hæfter kun med foreningens formue for sine forpligtelser.

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover at betale kontingent.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§9

Ændring af vedtægterne eller ophævelse af foreningen kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændring eller ophævelse.

Opnås dette flertal ikke, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling tidligst 3 uger efter med mindst 14 dages varsel.

Genfremstillede forslag behøver her kun almindeligt flertal for at blive vedtaget.

§10

I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder eventuelle aktiver lokalområdets øvrige foreninger efter beslutning af generalforsamlingen, der træffer beslutning om ophævelse.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 4. april 2024.